Dyrektor JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ „WZGÓRZE ZAMKOWE” w Kielcach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępcy Dyrektora „WZGÓRZA ZAMKOWEGO” ds. Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
1)    zarządzanie działalnością OMPiO,
2)    inspirowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej i popularyzatorskiej
3)    inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów edukacyjnych
4)    organizowanie konkursów, festiwali, koncertów, wystaw,
5)    tworzenie warunków dla rozwoju wychowania patriotycznego i obywatelskiego młodego pokolenia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
3)    wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane studia podyplomowe lub stopień naukowy kierunku historia,
4)    minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w podmiocie związanym z muzealnictwem, ochroną dziedzictwa kulturowego, etnografią lub edukacją historyczną,
5)    udokumentowany publikacjami i udziałem w konferencjach naukowych dorobek związany z historią najnowszą Polski i regionu,
6)    znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej jako Miejsca Pamięci,
7)    doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów związanych z upowszechnianiem historii oraz ochroną dziedzictwa kulturowego,
8)    znajomość lokalnych środowisk związanych z upowszechnianiem historii, tradycji i dziedzictwa narodowego oraz doświadczenie w nawiązywaniu z nimi współpracy,
9)    wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej,
10)    znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
11)    znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
12)    znajomość ustawy o finansach publicznych,
13)    znajomość prawa pracy,
14)    znajomość ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym,
15)    znajomość przepisów regulujących dotacje UE,
16)    doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
17)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
18)    znajomość pakietu MS Office (Word, Exel).

Wymagania dodatkowe: 
1)     umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania,
2)     umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością jednostki,
3)    znajomość specyfiki funkcjonowania podmiotów będących muzeami i instytucjami związanymi z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz doświadczenie we współpracy z nimi,
4)    kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
1)    podpisany życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych   umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
2)    podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem - list motywacyjny,
3)    koncepcja działania i rozwoju OMPiO,
4)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
6)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
7)    podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie*,
8)    podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
9)    podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
10)    podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe*,
11)    podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze*. 

* Wyżej wymienione oświadczenia, klauzulę oraz kwestionariusz osobowy, kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej: www.zamkowa3.pl (w zakładce: DO POBRANIA).
 
Informacje uzupełniające do naboru:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. Uprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
Miejsce wykonywania pracy:
Wzgórze Zamkowe
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce

Warunki pracy:
Liczba lub wymiar etatu: 1,0
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie, praca poza siedzibą jednostki, praca w zespole, wyjazdy służbowe, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie.

Wynagrodzenie: zgodne z Zarządzeniem nr 22/2021 Dyrektora Wzgórza Zamkowego z dnia 17.12.2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania dla jednostki budżetowej Wzgórze Zamkowe w Kielcach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,
- bezpieczne warunki pracy na stanowisku: praca na pierwszym piętrze budynku jednopiętrowego usytuowanego przy ul. Zamkowej. Budynek wyposażony w podjazd. Część budynku, w którym znajduje się gabinet dla zastępcy dyrektora wyposażony jest w windę, o szerokości drzwi i powierzchni kabiny umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne także umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, przegrodzone są drzwiami przeciwpożarowymi (bezprogowymi). Na parterze wspomnianej części budynku znajduje się toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich. W drugiej części budynku również znajduje się dźwig dla osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 stycznia 2023r. (włącznie) osobiście w sekretariacie jednostki, w godz. 7.30-15.30 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu).

na adres:
Wzgórze Zamkowe
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na zastępcę dyrektora ds. OMPiO”


Dodatkowe informacje:

- Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

Uwagi:
1.    O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
2.    Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną.
3.    Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne - podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
4.    Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
5.    Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
6.    Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie BIP,
na stronie jednostki www.zamkowa3.pl oraz na terenie jednostki budżetowej WZGÓRZE ZAMKOWE - na tablicy informacyjnej.
7.    Wzgórze Zamkowe zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia naboru, bez podawania przyczyny.
8.    Administratorem danych osobowych jest jednostka budżetowa Wzgórze Zamkowe, 
ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce; inspektorem ochrony danych w jednostce budżetowej Wzgórze Zamkowe w Kielcach, jest P. Dominik Nowak, (e-mail służbowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), adres do korespondencji: ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce.